Nieuws

Elke 24-uur het relevante nieuws

Gemeenten aan zet Gemeenten aan zet

Gemeenten Groningen: provincie stapt in rol regisseur herindelingen

De financiële positie van veel Groninger gemeenten is zwak en zorgwekkend, inkomsten lopen verder terug en er moet nog meer bezuinigd worden. Het percentage (jonge) werklozen, wajong’ers, mensen in de sociale werkvoorzieningen en de bijstand is al jarenlang opvallend hoog. Het aantal inwoners dat de voorzieningen ‘draagt’ neemt af en de gemiddelde leeftijd van de Groningers is vergeleken met landelijke cijfers hoog, zo concludeert de commissie. De provincie moet de herindelingsoperatie gaan regisseren, adviseert de commissie. De commissie dringt er in haar advies bij het rijk op aan om de provincies van bevoegdheden te geven zodat zij daadwerkelijk doorzettingsmacht hebben. De commissie adviseert het provinciebestuur om − evenals minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) – gemeenten met (financiële) prikkels tot herindeling te bewegen. Gemeenten die niet willen fuseren, zouden op een ‘startkwalificatie’ zoals de commissie het noemt, gekort moeten worden. Plasterk onderzoekt of via de vaste voet herindelingen aantrekkelijker kunnen worden.

Ouderen organisaties roepen gemeenten op decentralisatie zonder waarborgen niet uit te voeren

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM roepen alle Nederlandse gemeenten op om de decentralisatie AWBZ-WMO zonder harde waarborgen vooraf niet uit te voeren op de wijze zoals nu is voorgesteld. Zonder die garanties vooraf is de kans groot dat voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, zoals dagbesteding, huishoudelijke hulp en het pgb, de komende jaren in hoog tempo zullen sneuvelen.

Gemeente Aalsmeer: met 60% budget aan de slag met bezuinigingen zorg

Het college van Aalsmeer ging 19 februari akkoord met de notitie ‘Hervorming van het sociale domein’. In deze notitie wordt de context van de hervormingen geschetst. Het College is bezig een zorgvuldige inventarisatie van het sociale domein te maken om inzicht te krijgen in de situatie in Aalsmeer. Ook staat hierin welke zorgtaken de rijksoverheid de komende jaren overhevelt naar de gemeente. Daarnaast is een planning opgenomen om een tijdige invoering van verplichte maatregelen te bewaken. Het overheidsbudget voor deze taken is rond € 15 miljoen. Voor de uitvoering van diezelfde taken is het voorlopig verwachte budget dat voor Aalsmeer beschikbaar is, geschat op € 9 miljoen.

Evaluatie decentralisatie Jeugdzorg naar gemeenten: onvoldoende vooruitgang

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) is vorig jaar september geïnstalleerd om de voorbereidingen op en het eerste jaar na de decentralisatie jeugdzorg te volgen. Jeugdhulp moet voor 2015 zijn ingekocht, uitvoeringsorganisaties ingericht en toeleidingssystemen moeten als een huis staan en voor iedereen duidelijk zijn. Echter kritieke tijdpaden zijn niet inzichtelijk en landelijke, regionale en lokale trajecten zijn niet op elkaar afgestemd. Met onder meer zorgverzekeraars, cliëntorganisaties en beroepsverenigingen zijn nog geen samenwerkingsafspraken gemaakt. De meeste gemeenten zitten nog in de fase van visieontwikkeling, de kaderstelling vanuit het rijk laat te lang op zich wachten en de continuïteit van zorg is niet afdoende geregeld.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.