Experts

Strategie

“The essence of strategy is choosing what not to do.” Michael E. Porter

Een nieuwe koers uitstippelen is een avontuurlijk traject, maar ook allesomvattend. Het vergt vertrouwen in de inhoud: maakt u de juiste keuzes? En vertrouwen in de betrokkenen: staat iedereen erachter en doen ze straks ook mee? Onze passie is om strategische plannen om te zetten in actie, complexe zaken hanteerbaar te maken voor mensen op alle niveaus en hen persoonlijk te betrekken om hun eigen rol en kracht (weer) te vinden in organisatieveranderingen. Onze kracht ligt in de rol van specialistisch kartrekker voor strategische veranderingen en als katalysator in complexe en uitdagende vraagstukken met een goed gevoel voor politieke verhoudingen en leggen van verbindingen. Wij zijn in staat belangen van organisaties te wegen en te vertalen naar een strategie voor de organisatie. Zo zetten wij strategie om in actie.

Projecten

 1. WEC-Raad
 2. Bartiméus
 3. Watermaatschappij Overijssel
 4. Arbeidsmarkt, economie & arbeidsmarktbeleid in de Haagse regio, sociale partners arbeidsvoorziening
 5. Evaluatie functioneren sociale diensten in Nederlandse gemeenten en Task Force Sociale Diensten
 6. Samenwerkingsmodel sociale diensten Midden-Holland, Task Force Sociale Diensten en gemeenten
 7. Carbon Trust Actie Energy Programme (UK): strategisch kader, regionale uitvoering en kennisdeling tussen energie partners om diensten te leveren aan eindgebruikers
 8. Ministerie Van Economische Zaken / ICES-KIS - Nationale stakeholder studie voor vaststellen investeringen in Nederlandse kenniseconomie kabinetsperiode 2002-2006. Stakeholder sessies met 40 organisaties en 120 experts.
 9. WEC Raad / speciaal onderwijs:  over alle clusters heen de benodigde zorg, dienstverlening en expertise van speciaal onderwijs inzichtelijk gemaakt met visie van WEC Raad op borgen speciaal onderwijs in regulier onderwijs (speelde rol in behouden van speciaal onderwijs in kabinet in 2007)
 10. Vergunningenbeleid intermediairs op de arbeidsmarkt, sociale partners arbeidsvoorziening
 11. Samenwerkingsmodel sociale diensten Noord-Oost Groningen, Task Force Sociale Diensten en gemeenten
 12. Samenwerkingsmodellen sociale diensten West-Friesland, Task Force Sociale Diensten en gemeenten West-Friesland
 13. Evaluatie arbeidsvoorzieningsorganisaties in Nederland / regionale arbeidsvoorzieningen en gemeenten
 14. Evaluatie Wet SAAM/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (samen met KPMG Nederland)
 15. Arbeidsmarkt, economie & arbeidsmarktbeleid Kennermerland, sociale partners arbeidsvoorziening
 16. Arbeidsmarkt en inschakeling van politiesurveillanten Kennermerland, sociale partners arbeidsvoorziening
 17. Trajectbemiddeling Den Haag, Delft en Zoetermeer, sociale partners arbeidsvoorziening en gemeenten
 18. Evaluatie Gemeenschappelijke Personeelsdienst voor het Wegvervoer, sociale partners wegvervoer
 19. Kerntaken arbeidsvoorziening en commercieel uitzendwezen, Algemene Bond Uitzendondernemingen
 20. Noord-Holland: Opleidingen voor de Metaal: strategische arbeidsmarktverkenning, Stichting Arbeidsmarktstrategie
 21. Arbeidsmarktbeleid & Jeugdwerkloosheid Curaçao, Rede Sosial/NGO-sector Curaçao (samen met KPMG)
 22. Politie Kennis Net : 3 opdrachten evaluatie intranetten en opzet werkstromen centrum voor kwaliteit en innovatie
 23. CBI / MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN – Bestuursvergaderingen met Besturen van export bevorderende organisaties Peru,Uganda, Kenia, Tanzania

Vragen

 • Veranderingen omgeving, financiering en verantwoording: welke kritieke discontinuïteiten kunnen er optreden
 • Speelveld, actoren, netwerk analyse
 • Risico’s en onzekerheden die blijven bestaan en die moeten monitoren
 • Kernvaardigheden, sterke en zwakke kanten
 • Plannen voor onzekere gebeurtenissen: Op welke manier kunnen we flexibel blijven inspelen op de veranderingen
 • In welke tempo passen we ons aan en met wie: co-creatie
 • Wat wordt onze voorkeursstrategie in elke markt
 • Wat betekent dat voor onze “externe” organisatie: Verwijzers- en relatiebeheer, concurrentie en samenwerking, concrete doelstellingen
 • Afstemming van communicatie over de beoogde transities
 • Wat betekent de strategische positie voor onze kennis en expertise en samenwerking met partners
 • Wat betekent dat voor onze besturing, besluitvorming en communicatie
 • Wat betekent dat voor onze besturingprincipes, ordeningsprincipes en Plan-Do-Check-Act cyclus
 • Wat betekent voor onze “interne” organisatie: Inrichten externe processen, interne leveringsprocessen, indirecte processen, management processen, communicatie en kennis
 • Welke organisatiestructuur en aansturing hebben we daarbij nodig

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.