Gemeenten

Gemeenten

"With the well advised is wisdom." Proverbs 13

Wij ondersteunen zorgorganisaties en gemeenten om veranderingen in zorgfinanciering en druk op tarieven om te buigen in concrete aanpassingen. Dit alles geheel binnen het stelsel van tariefafspraken, de landelijk geldende regels over de inzet van zorg, de geldende kwaliteitskaders voor de zorg, de arbeidsrechtelijke insteek (CAO, WAZ, Flexwet, ATW), de juridische aspecten (vereisten, regelgeving, compensatie-/zorgplicht van gemeenten en overgangsrechten) en de (financiële) instrumenten voor sturing en verantwoording. Deze kennis over hoe we de zorg financieel betaalbaar kunnen maken en houden plus onze uitgebreide ervaring in het politieke vlak (ministeries, provincies, gemeenten) bieden wij aan.

Als strategisch begeleider, vraagbaak en procesbegeleider werken wij met u om deze opgave vanuit de gemeente(n) te regisseren. Als adviseurs van Catalyse ondersteunen wij u met:

 1. Inzicht in omvang woon/zorgvraag (jeugd, thuiszorg, ouderen, gehandicapten) per postcode
 2. Kennis om de casuïstiek achter de cijfers en (zorg)vraag te vertalen in alternatieve oplossingen
 3. Uitwerken van zorgarrangementen voor zelfzorg, hulp, versterken mantelzorg en (thuis)zorg
 4. Zorgarrangementen vooraf doorrekenen op haalbaarheid (professionele) uitvoering en kwaliteit
 5. Inbrengen van diepgaande kennis van bedrijfsvoering van de zorg en de wetgeving
 6. Ontwikkelen van een strategische visie en samenwerkingsmodellen op (inter)gemeentelijk niveau: individuele model, afstemming-, integratie- en fusie model gekoppeld aan de transitiepaden

Wij kennen de over te hevelen taken als geen ander en weten wat u als gemeente zelf kunt organiseren en nog kunt inkopen met 60%-70% van het oorspronkelijke budget. Wij brengen de gezichten en de casuïstiek achter de cijfers over de zorgvraag aan. Wij kunnen zorgarrangementen vooraf doorrekenen op haalbaarheid in de (professionele) uitvoering en kwaliteitskader. Wij weten hoe u de bedrijfsvoering in de zorg kunt regisseren in een neergaande markt en welke onderlinge hulpverlening te bevorderen om aanspraken van burgers op voorzieningen te verminderen. Wij ondersteunen u bij de visie, strategie en programma’s en projecten om dit te realiseren. En wij bouwen op zelfredzaamheid, bevorderen gerichte ondersteuning en ondersteunen u als gemeente om de regie te kiezen op cruciale punten zodat het beleid integraal aansluit en een passend aanbod in de gemeente ontstaat.

Projecten

 1. Arbeidsmarkt, economie & arbeidsmarktbeleid in de Haagse regio, sociale partners arbeidsvoorziening
 2. Evaluatie functioneren sociale diensten in Nederlandse gemeenten en Task Force Sociale Diensten
 3. Samenwerkingsmodel sociale diensten Midden-Holland, Task Force Sociale Diensten en gemeenten
 4. Carbon Trust Actie Energy Programme (UK): strategisch kader, regionale uitvoering en kennisdeling tussen energie partners om diensten te leveren aan eindgebruikers
 5. Ministerie Van Economische Zaken / ICES-KIS - Nationale stakeholder studie voor vaststellen investeringen in Nederlandse kenniseconomie kabinetsperiode 2002-2006. Stakeholder sessies met 40 organisaties en 120 experts.
 6. WEC Raad / speciaal onderwijs:  over alle clusters heen de benodigde zorg, dienstverlening en expertise van speciaal onderwijs inzichtelijk gemaakt met visie van WEC Raad op borgen speciaal onderwijs in regulier onderwijs (speelde rol in behouden van speciaal onderwijs in kabinet in 2007)
 7. Vergunningenbeleid intermediairs op de arbeidsmarkt, sociale partners arbeidsvoorziening
 8. Samenwerkingsmodel sociale diensten Noord-Oost Groningen, Task Force Sociale Diensten en gemeenten
 9. Samenwerkingsmodellen sociale diensten West-Friesland, Task Force Sociale Diensten en gemeenten West-Friesland
 10. Evaluatie arbeidsvoorzieningsorganisaties in Nederland / regionale arbeidsvoorzieningen en gemeenten
 11. Evaluatie Wet SAAM/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (samen met KPMG Nederland)
 12. Arbeidsmarkt, economie & arbeidsmarktbeleid Kennermerland, sociale partners arbeidsvoorziening
 13. Arbeidsmarkt en inschakeling van politiesurveillanten Kennermerland, sociale partners arbeidsvoorziening
 14. Trajectbemiddeling Den Haag, Delft en Zoetermeer, sociale partners arbeidsvoorziening en gemeenten
 15. Evaluatie Gemeenschappelijke Personeelsdienst voor het Wegvervoer, sociale partners wegvervoer
 16. Kerntaken arbeidsvoorziening en commercieel uitzendwezen, Algemene Bond Uitzendondernemingen
 17. Noord-Holland: Opleidingen voor de Metaal: strategische arbeidsmarktverkenning, Stichting Arbeidsmarktstrategie
 18. Arbeidsmarktbeleid & Jeugdwerkloosheid Curaçao, Rede Sosial/NGO-sector Curaçao (samen met KPMG)
 19. Politie Kennis Net : 3 opdrachten evaluatie intranetten en opzet werkstromen centrum voor kwaliteit en innovatie
 20. CBI / MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN – Bestuursvergaderingen met Besturen van export bevorderende organisaties Peru,Uganda, Kenia, Tanzania

Bel mij terug

Vul uw gegevens in om teruggebeld te worden.